Statuten Transparante Democratie - Transparante Democratie

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Statuten Transparante Democratie

Organisatie

Algemeen

1. Artikel 1: Naam, zetel en doelstelling
1.1 De vereniging is genaamd: ‘Transparante Democratie’.
1.2 Zij heeft haar zetel te Valkenswaard
1.3 Transparante Democratie is een politieke partij die optimale democratische besluitvorming nastreeft. Dat doet de partij door:
1.3.1 Regelmatig bindende referenda over actuele onderwerpen onder haar leden te organiseren waarvan de uitkomst door volksvertegenwoordiging en openbaar bestuur verplicht moet worden gerespecteerd en nagevolgd.
1.3.2 Met digitale technieken en elektronische communicatie zijn deze referenda doelmatig, effectief, efficiënt en goedkoop te organiseren.
1.3.3 Meerderheid van stemmen over onderwerpen is altijd leidend bij de door Transparante Democratie te varen politieke koers.

2. Artikel 2: Oprichting en ontbinding
2.1 Eind
september 2016 is Transparante Democratie voor onbepaalde tijd opgericht.
2.2 Besluit tot ontbinding kan slechts door het bestuur onder motivatie van de redenen die tot ontbinding hebben geleid en verder voldoet aan de wettelijke vereisten.
2.2.1 Aan de baten, voor zover niet nodig voor het voldoen van de schulden, geeft het ontbindingsbesluit een met het doel van Transparante Democratie strokende bestemming.
2.2.2 In geval van ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur met inachtneming van de bepalingen in de wet.

3. Artikel 3: Inrichting, vertegenwoordiging, organen
3.1 Er is één vereniging Transparante Democratie.
3.2 Het bestuur moet Transparante Democratie laten functioneren conform de doelstelling maar is uitdrukkelijk niet gerechtigd om uitkomsten van referenda te manipuleren. Voor het laten functioneren van Transparante Democratie kan het bestuur werkzaamheden (laten) uitvoeren. Transparante Democratie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Bovendien komt die bevoegdheid gezamenlijk toe aan 3 leden van het bestuur.
3.3 Het bestuur van Transparante Democratie bestaat initieel uit de 3 oprichters: Jos Keetels uit Valkenswaard (voorzitter), Marius Elders uit Eindhoven (secretaris) en Jos Verheijde uit Eindhoven (penningmeester) mogelijk aangevuld met 2 leden gekozen door de algemene ledenvergadering waarvan de taken binnen het bestuur nader worden bepaald en binnen de partij gecommuniceerd.
3.3.1 Ieder lid mag zich voor het bestuur van Transparante Democratie kandidaat stellen. Het zittende bestuur organiseert een transparant democratisch selectieproces ter bepaling welke kandidaten in het bestuur gaan plaatsnemen.
3.3.2 Indien een bestuurslid tijdelijk (meer dan een maand) zijn/haar functie niet kan vervullen of voortijdig aftreedt, zullen de andere bestuursleden bepalen welke actie er wordt ondernomen. Bij voorkeur wordt de functie dan vervuld door de volgende kandidaat in de meest recente democratische selectie.
3.3.3 Bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar. Met uitzondering van de oprichters kunnen natuurlijke personen maximaal negen jaar lid van het bestuur zijn.
3.3.4 De oprichters van Transparante Democratie hebben recht om 10 jaar als bestuurslid aan te blijven en één keer te worden herkozen voor de normale bestuurstermijn van 3 jaar; dit kan in de statuten niet worden gewijzigd. Maar ook voor de oprichters geldt uitdrukkelijk dat de grondbeginselen van Transparante Democratie (artikel 1.3) worden gerespecteerd.
3.3.5 Het bestuur is belast met de algemene leiding van Transparante Democratie met de daarbij voor de partij noodzakelijke bevoegdheden.
3.4 Referenda-commissies en afdelingen zijn ingericht en georganiseerd zoals bij huishoudelijk reglement is bepaald. Onder leiding van het bestuur zal voor elke commissie/afdeling een huishoudelijk reglement worden opgesteld.
3.5 Voor het toezicht op het geldelijk beheer wordt jaarlijks een financiële commissie samengesteld (artikel 4.5).
3.6 Jaarlijks zullen drie willekeurig gekozen leden van Transparante Democratie als commissie van toezicht worden geïnstalleerd. De commissie heeft tot taak om de door het bestuur afgelegde rekening en verantwoording te controleren en verslag aan de ALV uit te brengen.

4. Artikel 4: Geldelijk beheer
4.1 De inkomsten van Transparante Democratie bestaan uit:
4.1.1 Contributie van de leden;
4.1.2 Verkiezingsbijdragen;
4.1.3 Giften en legaten;
4.1.4 Subsidies van overheidswege;
4.1.5 Rente op belegde gelden;
4.1.6 Vorderingen op Transparante Democratie openbaar bestuurders en volksvertegenwoordigers veroorzaakt omdat de democratische meerderheid van stem niet is gerespecteerd;
4.1.7 Alle andere baten.
4.2 Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
4.3 De uitgaven van Transparante Democratie zijn in beginsel openbaar mits dit het belang van Transparante Democratie of de privacy van leden en bestuur niet schendt.
4.4 De penningmeester is namens het bestuur belast met het geldelijk beheer.
4.5 Jaarlijks zullen 3 willekeurig gekozen leden van Transparante Democratie als financiële commissie volledig inzage krijgen op het geldelijk beheer en wordt de conclusie in de ALV gepresenteerd. Het aggregatieniveau van de presentatie is zodanig dat het belang van Transparante Democratie of natuurlijke personen niet wordt geschonden.


Leden


5. Artikel 5: Lidmaatschap Transparante Democratie
5.1 Uitsluitend natuurlijke personen kunnen lid zijn. Als lid van Transparante Democratie kan worden toegelaten degene die:
5.1.1 De democratische beginselen respecteert;
5.1.2 De leeftijd van 18 jaren heeft bereikt of in het kalenderjaar van toelating bereikt;
5.1.3 Niet ten gevolge van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis het passief kiesrecht heeft verloren.
5.2 Het lidmaatschap vangt aan door aanmelding bij het bestuur en betaling van de verschuldigde contributie.
5.3 Het lidmaatschap eindigt door:
5.3.1 Overlijden van het lid;
5.3.2 Niet voldoen aan contributie door het lid;
5.3.3 Schriftelijke opzegging door het bestuur: indien een lid het democratische grondbeginsel, de Transparante Democratie statuten en toepasselijke huishoudelijke reglementen niet voldoende respecteert is het bestuur gerechtigd om gemotiveerd het lidmaatschap op te zeggen.

6. Artikel 6: Rechten, plichten van leden
6.1 Leden hebben toegang tot de ALV (artikel 7) en zijn bevoegd het woord te voeren en hebben stemrecht. Afhankelijk van de belangstelling zal het bestuur de vergadering lokaal of via digitale communicatie organiseren. Er kan niet namens een ander lid worden gestemd.
6.2 Leden hebben stemrecht in elk voor hen geografisch toepasselijk referendum. Dat ‘geografisch toepasselijk’ slaat op referenda in geval van regionaal of plaatsgebonden onderwerpen. Er kan niet namens een ander lid worden gestemd.
6.3 Het stemrecht is persoonlijk en niet overdraagbaar.
6.4 Voor zover de uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten en verplichtingen van de leden niet is geregeld in de statuten, worden zij geregeld in het huishoudelijk reglement en in geval van nood geeft het bestuur tijdelijk uitsluitsel.
6.5 Ieder lid heeft het recht om zich voor elke politieke functie kandidaat te stellen. De functie kan zijn als volksvertegenwoordiger (bijv. Tweede Kamerlid, gemeenteraadslid) of als openbaar bestuurder (bijv. minister, wethouder).
6.5.1 Op democratische wijze wordt uit de leden die zich kandidaat hebben gesteld de openbaar bestuurder(s) en volksvertegenwoordiger(s) gekozen die mogelijk namens Transparante Democratie gaan worden benoemd. Het bestuur is verantwoordelijk voor een doelmatig, transparant en eerlijk democratisch selectieproces.
6.5.2 Transparante Democratie openbaar bestuurders en volksvertegenwoordigers mogen een eigen mening hebben maar zijn verplicht om de uitkomst van referenda te respecteren en conform de uitslagen van referenda de wet en regelgeving te beïnvloeden. Indien de persoon in kwestie in deze in gebreke is of blijft, is deze verplicht de namens Transparante Democratie verkregen functie op te geven en af te zien van uit de betreffende functie voortkomende extra en bijzondere rechten (bijvoorbeeld wachtgeld). In voorkomende gevallen zal het bestuur een objectieve onafhankelijke commissie bestaande uit willekeurig gekozen leden benoemen die over een casus een gemotiveerd oordeel velt waartegen geen beroep mogelijk is.
6.5.3 Het is bestuursleden niet toegestaan om in eenzelfde relevante periode het bestuurslidmaatschap te combineren met een functie bij het openbaar bestuur of als volksvertegenwoordiging. Het bestuur van Transparante Democratie bemoeit zich uitsluitend met het (democratische proces) en niet met politieke inhoud. Een bestuurslid die een functie in een publiek bestuur aanvaart of lid wordt van een volksvertegenwoordiging zal dus zijn/haar functie tijdelijk (max. 2 jaar) of geheel moeten opgeven. De opengevallen functie zal worden opgevuld door de volgende op de lijst van potentiële kandidaat bestuurders.

7. Artikel 7: Algemene Ledenvergadering (ALV)
7.1 De ALV is het hoogste orgaan van Transparante Democratie. Aan de ALV komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Transparante Democratie is een unieke politieke partij waarbij het bestuur als zodanig geen invloed uitoefent op politieke standpunten. Politieke standpunten vanuit Transparante Democratie worden actueel bepaald door regelmatig te voeren referenda. Politieke standpunten staan dan ook niet op de agenda van de ALV.
7.2 Jaarlijks wordt door het bestuur de ALV in de periode mei-juni georganiseerd. In beginsel heeft ieder lid toegang tot de ALV en krijgt twee weken voor de ALV de agenda.
7.3 De ALV kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen inzake onderwerpen die in de agenda voor de betreffende ALV zijn vermeld. Leden mogen al of niet over een onderwerp stemmen. Uitslag van een ALV stemming wordt uitsluitend op basis van de uitgebrachte stemmen bepaald.
7.4 Naast de eventueel ingebrachte agendapunten kent de ALV de volgende vaste punten:
7.4.1 Het bestuur brengt het jaarverslag uit en legt rekening en verantwoording af over het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid;
7.4.2 Conclusie van de financiële commissie over het geldelijk beheer;
7.4.3 Conclusie commissie van toezicht over de door het bestuur afgelegde rekening en verantwoording;
7.4.4 Het verkrijgen van de goedkeuring voor de door het bestuur afgelegde rekening en verantwoording van de ALV.
7.5 De leiding van de ALV is per definitie in handen van de voorzitter van het bestuur. Indien de voorzitter is verhinderd benoemt het bestuur zijn vervanger.


Overige bepalingen


8. Artikel 8: Kandidatuur
8.1 Ieder lid van Transparante Democratie heeft het recht om zich voor politieke functies (openbaar bestuur of volksvertegenwoordiging) kandidaat te stellen. Voorbeelden van openbare bestuursfuncties zijn wethouder of minister; voorbeelden van volksvertegenwoordiging zijn lid van de Tweede Kamer of gemeenteraadslid.
8.2 Ook mag ieder lid zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van het Transparante Democratie bestuur.
8.3 Leden van referenda commissies en afdelingen worden in beginsel willekeurig uit de leden gekozen maar ieder lid mag zich ook kandidaat stellen. Het bestuur bewaakt de objectiviteit van kandidaten voor referenda commissies.
8.4 Eis aan een kandidatuur is een goede geestelijke gezondheid en een Verklaring Omtrent Gedrag.
8.5 Het bestuur draagt zorg voor een zorgvuldig democratisch selectieproces.

9. Artikel 9: Gelijkheid bij stemmingen, meerderheid bepaald
9.1 Binnen Transparante Democratie is de stem van ieder lid gelijk. Ieder lid heeft één niet overdraagbare stem (ook niet bij volmacht); moderne communicatie opent de mogelijkheid om altijd een stem te kunnen uitbrengen en maakt overdracht van stem overbodig. Alleen de uitgebrachte stemmen zijn bepalend voor de uitslag van referenda.
9.2 Stemmingen zijn anoniem. Wel kan het stemgedrag worden onderzocht uitsluitend met het doel om vast te stellen dat stemmingen eerlijk zijn verlopen; uiteraard geldt strikte geheimhouding voor degenen die in deze zijn betrokken.

10. Artikel 10: Informatiebeheer
10.1 Binnen Transparante Democratie bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van Transparante Democratie en statutair specifiek met Transparante Democratie verbonden organisaties. Zij worden uitsluitend en alleen ter kennis gebracht aan diegenen die voor bedoelde activiteiten over die gegevens moeten beschikken.
10.2 Transparante Democratie brengt politiek en democratie naar de 21ste eeuw en maakt veelvuldig gebruik van de moderne (digitale/communicatie-) middelen. Om de privacy van de leden van Transparante Democratie te waarborgen wordt de ledenadministratie op een vrijstaand geïsoleerd systeem gevoerd; de ledenadministratie is daarmee volledig van internet ontkoppeld. Informatie van nieuwe leden bij inschrijving via digitale communicatie zal slechts  tijdelijk op de (internet)server(s)  van Transparante Democratie staan.
10.3 Referenda is de belangrijkste pijler onder Transparante Democratie.
10.3.1 Referenda via moderne communicatiemiddelen zijn betrouwbaar en goedkoop te realiseren.
10.3.2 Referenda zijn bepalend voor de politieke opstelling van de Transparante Democratie openbaar bestuurders en -volksvertegenwoordigers.
10.3.3 Het bestuur zorgt voor de facilitering van de referenda-commissies.
10.3.4 Het voorwerk om referenda te organiseren ligt in handen van referenda-commissies. Deze commissies bereiden referenda dusdanig voor waarbij zowel voor- als tegenargumenten in gelijkwaardige vorm en intentie kort en krachtig met de kiezer worden gedeeld en de vraagstelling neutraal is.
10.3.5 Referenda worden door het Transparante Democratie bestuur en de referenda-commissies zodanig georganiseerd dat de privacy van de kiezer is gewaarborgd maar dat de stemuitslag controleerbaar is.

11. Artikel 11: Onvoorziene omstandigheden
11.1 In alle gevallen waarin door de Transparante Democratie statuten of (huishoudelijk) reglementen niet is voorzien, beslist het bestuur.
11.2 Indien een bepaling van de statuten of een (huishoudelijk) reglement aanleiding geeft tot meer dan één uitlegging dan zal de uitlegging van het bestuur bindend zijn voor Transparante Democratie.

12. Artikel 12: Wijziging statuten
12.1 Voorstellen tot wijziging van de statuten of van huishoudelijke reglementen kunnen alleen in behandeling worden genomen indien zij in de agenda voor de algemene vergadering zijn gemeld en de onverkorte tekst van voorgestelde wijziging voor de leden beschikbaar is.
12.2 Voor wijziging is minimaal twee-derde meerderheid van stemmen noodzakelijk.
12.3 Wijzigingen treden in werking op de datum als in het besluit is bepaald.

13. Statuten zijn voorlopig
13.1 Zolang Transparante Democratie de status van “vereniging van beperkte rechtsbevoegdheid” heeft, is ieder van de bestuursleden uitsluiten verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen handelen. Bestuursleden zijn niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk voor handelingen van  andere bestuursleden.
13.2 Totdat Transparante Democratie wordt overgezet naar een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kunnen de oprichters met gezamenlijk goedbevinden zonder ALV de Transparante Democratie statuten wijzigen.
13.3 Bij de omzetting van de vereniging naar “vereniging met volledige rechtbevoegdheid” komt “13” geheel te vervallen. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu